دوشنبه، ۱ دی ۱۳۹۳

تاريخچه تاريخچه

 مركزفناوري اطلاعات و فضاي مجازي دانشگاه تهران در سال 1345 بعنوان دومين مركز كامپيوتري ايران با كامپيوترهاي Main Frameراه‌اندازي شد. ارائه خدمات ماشيني به معاونت آموزشي دانشگاه با ثبت و ضبط اطلاعات آموزشي دانشجويان همچنين ارائه خدمات ماشيني به معاونت اداري و مالي نظير اتوماسيون حقوق و دستمزد از كارهاي اوليه مركز بود....